• Prijs per: STUK/500 milliliter
  • Verwijdert alle watervlekken, vuil en kalkaanslag van oppervlakken, machines en materialen in inox/rvs.
  • Geschikt voor vaatwasmachines, tafels, toonbanken, werkbanken, was- en spoelbakken, rollend materiaal, snijmachines, enz.
  • Krast niet en geeft een glanzend resultaat.
  • Veiligheidsinformatie.
  • Bevat zoutzuur.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • Raak, nevel en dampen niet inademen.
  • Handen grondig wassen na het werken met dit product.
  • Beschermende handschoenen en kleding dragen.
  • Oog -en gelaatbescherming dragen.
  • Spoel de mond na inslikken en wek geen braken op.
  • Bij contact met huid of haar, deze afspoelen -of douchen.
  • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • Na inademing de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • Bij contact met ogen deze voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen.
  • Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of arts.
  € 7,00
  € 5,75
  Aantal
  • Prijs per: STUK
  • Ideaal voor de reiniging en de renovatie van inox/rvs oppervlakken, apparaten en materiaal in de keuken: dampkappen, ovens, friteuses, kookfornuizen, werktafels, tafels, togen, spoelbakken, rolwagens, snijmachines, koelkamers, enz.
  • Reinigt, doet glanzen en laat een beschermlaag achter tegen watervlekken.
  • Garandeert een zuiver, streeploos en glanzend resultaat.
  • Veiligheidsinformatie.
  • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
  • Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
  • Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen.
  • Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
  • Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.
  € 10,92
  € 8,99
  Aantal
  • Prijs per: FLES/1 stuk
  • Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.
  • Geschikt voor grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.
  • Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.
  • Gevaaraanduiding:
  • H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • Veiligheidsvoorschrift:
  • P280: Beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
  • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  € 4,91
  € 4,50
  Aantal
  • Prijs per: STUK
  • Professioneel, efficiënt en krachtig.
  • Ideaal voor alle oppervlakken in de keuken.
  • Verwijdert snel al het vet, etensresten en vastzittend vuil.
  • Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen.
  • Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen.
  • Gevarenaanduiding:
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Veiligheidsvoorschrift;
  • P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
  • P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  € 7,06
  € 5,79
  Aantal
  • Prijs per: STUK
  • Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, wasbakken, kranen, douches, baden, tegels, enz.
  • Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.
  • Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.
  • Veiligheidsinformatie.
  • Kan bijtend zijn voor metalen.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden.
  • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
  • Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen.
  • Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
  • Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.
  • Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts.
  • Gevarenaanduiding; H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • Veiligheidsvoorschrift;
  • P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P260 rook / nevel / damp niet inademen.
  • P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
  • P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P501 Inhoud / verpakking afvoeren: regionale / nationale regelgeving.
  Aantal
  Prijs
  1
  € 3,97
  6
  € 3,65
  € 3,97
  vanaf € 3,65
  Aantal